Firenze Golden Gala

Larissa Iapichino, Lester Lescay, Diego Pettorossi, Antreas Mita, Polyniki Emmanouilidou, Despoina-Areti Filippidou, Praveen Chithravel