Firenze Golden Gala

Larissa Iapichino, Lester Lescay, Diego Pettorossi, Antreas Mita, Polyniki Emmanouilidou, Despoina-Areti Filippidou, Praveen Chithravel

Monaco DL

Larissa Iapichino, Lester Lescay, Praveen Chithravel, Antreas Mita, Despoina-Areti Filippidou, Polyniki Emmanouilidou

Budapest WC

Larissa Iapichino, Lester Lescay, Jeswin Aldrin, Praveen Chithravel, Dario Dester, Diego Pettorossi, Antreas Mita, Despoina-Areti Filippidou, Polyniki Emmanouilidou

Eugene WC

José Luis Mandros, Jeswin Aldrin, Praveen Chithravel